Зворотний зв'язок

Групування статистичних даних

План

1. Поняття групування та його завдання. Види групувань.

2. Принципи групувань. Способи групувань.

Під групуванням розуміють розчленування масового явища на характерні типи, групи і підгрупи по найбільш важливих і суттєвих ознаках. Лише з допомогою групувань можна опрацювати дані так, щоб визначити показники, які правильно відображають дійсність.

З допомогою групування в статистиці вирішуються такі основні завдання:

1.Виділення в сукупності явищ, які вивчаються соціально економічних типів. Це, наприклад, групування населення по групах, групування підприємств по формах власності. Для вирішення цього завдання використовують типологічні групування.

2.Вивчення структури суспільних явищ, тобто відмінності в складі якого не будь типу явища ( відношення між окремими складовими частинами явища, зміна цього співвідношення за окремий період часу.)

Наприклад, при вивченні складу робітників підприємств і групування їх по віку, стажу, кваліфікації і так далі, що дозволяє характеризувати не лише склад робітників і ті зміни, як в ньому відбуваються, а й виявити фактори росту продуктивності праці. Склад, структура явищ вивчається за допомогою структурних групувань.

1.Вивчення зв’язку і взаємозв’язку між суспільними явищами.

Наприклад, групуючи робітників по віку, стажу, кваліфікації і доповнюючи кожну з цих групувань даними про середню виробітку одного робітника, можна встановити залежність рівня продуктивності праці робітників від цих ознак. Для цього використовують аналітичне групування.

В простих групуваннях групування проводиться по одній ознаці. Групування по 2-х і більше ознаках називається складним або комбінаційним. Воно дозволяє глибше аналізувати явища, але лише при умові, що ознаки доповнюють одна одну,(наприклад, групування населення по віку, статі і т. д.)

Особливим групуванням є групування – класифікації (наприклад, групування підприємств по галузях, основних фондів – по видах, затрат на виробництво по статтях і т. д.)

Для класифікацій характерно те, що вони проводяться по суттєвих ознаках даного явища.

Групування називається первинними, які проведені на основі безпосереднього узагальнення первинних даних статистичного спостереження.

Але на практиці доводиться перегруповувати раніше згрупований матеріал. Угрупування зменшення інтервалів – такі угрупування називаються вторинними.

2. Важливими принципами групування даних є:

1)вияснення суті і характеру розвитку тих явищ, які вивчаються;

2)Облік взаємозв’язку явищ і можливості переходу поступових кількісних змін в явищах до корінних якісних змін;

3)Правильний вибір основи групування, що визначає ефективність результатів групування, можливість правильної наукової характеристики і вивчення суспільних явищ. При виборі ознаки групуванням важливим є не спосіб вираження ознаки, а його значення для явища, яке вивчається, ті які виражають найбільш характерні риси даного явища;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат