Зворотний зв'язок

Бізнес-план у ринковій системі господарювання

План

1.Місце планування в ринковій економіці

2.Цілі, завдання та функції бізнес-плану

3.Порядок формування інформаційного забезпечення бізнес планування

4.Загальна методологія складання бізнес-плану

1.Місце планування в ринковій економіці

Планування - це процес розробки і прийняття цільових установок кількісного і якісного характеру і визначення шляхів найефективнішого їх досягнення. Це установки, що розробля¬ються у вигляді "дерева цілей".

Місце фінансового планування в ринковій економіці виз¬начається тим, що планування є однією з функцій управління, от¬же фінансове планування - це функція управління фінансами.

Планування в управлінні - це:

1) конкретизація цілей управління в системі показників фінансово-господарської діяльності підприємства;

2) розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту.

З погляду менеджменту функція "планування" полягає в розробці змісту та послідовності. дій для досягнення сформульо¬ваних цілей.

Практично вся система господарського управління і регу¬лювання виробництва побудована на методах планування. Ос¬кільки завершення одного етапу роботи служить початком наступ¬ного, пов'язати всі етапи без допомоги планування неможливо.

За твердженням канадського бізнесмена Д. Дейла, "план є основою контракту між підприємцем і фінансистом-інвестором. План бізнесу - це загальноприйнятий прийом менеджменту, який використовується корпораціями і установами всіх розмірів для того, щоб сформулювати мету і запропонувати шляхи її до¬сягнення. Він, як правило, складається на 5 років. Рада дирек¬торів розвинутої компанії орієнтується на довгостроковий план, як на дорожню карту".

Вдалий план, на думку Д. Дейла, - одна з головних умов успіху будь-якої фірми. Виходити на ринок зі своєю продукцією, не маючи чітко продуманого і розрахованого плану дій, гарантія провалу фірми.

Необхідність складання планів визначається багатьма причинами, наприклад, В.Ковальов виділяє три найважливіших (рис.1).

Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і взаємопов'язаних цільових установок, що дис¬циплінують оперативну і перспективну діяльність підприємства.

Невизначеність майбутнього полягає не у визначенні точ¬них цифр і орієнтирів стану фірми у майбутньому, а у встанов¬ленні важливих напрямів (коридору), в межах яких може колива¬тись той чи інший показник.

Оптимізація економічних наслідків полягає в, тому, що будь-яке неузгодження чи збій діяльності системи потребує фінансових затрат на його подолання. Якщо є план, ймовірність збою є нижчою.

Сьогодні планування діяльності підприємства стало до¬сить серйозною проблемою, що викликано рядом причин. По-перше, це відсутність зрозумілих цілей, задач діяльності підприємства керівництвом. По-друге, це складності, які виника¬ють при визначенні потреб в поточних видатках (кількість працівників, потужності тощо). По-третє, в сучасних умовах пла¬ни і кошти більше не спускаються зверху і підприємство повинно самостійно орієнтуватись на ринку. По-четверте, у багатьох підприємств немає системи надання достовірної інформації в не¬обхідний час, в потрібному місці.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат