Зворотний зв'язок

Фінансовий план

План

1.Значення, структура та розробка фінансового плану (стор. 1 - 3)

2.План доходів та витрат (стор. 3 - 8)

3.План руху грошових потоків (стор. 8 - 11)

4.Плановий баланс (стор. 11 - 18)

1.Значення, структура та розробка фінансового плану.

Фiнансове планування – це процес визначення обсягу фiнансових ресурсiв за джерелами формування i напрямками їх цiльового використання згiдно з виробничими та маркетинговими показниками пiдприємства у плановому перiодi. Метою фiнансового планування є забезпечення господарської дiяльностi необхiдними джерелами фiнансування.

Отже, основними завданнями фiнансового планування на пiдприємствi є:

забезпечення виробничої та iнвестицiйної дiяльностi необхiдними фiнансовими ресурсами;

установлення рацiональних фiнансових вiдносин iз суб’єктами господарювання, банками, страховими компанiями тощо;

визначення шляхiв ефективного вкладання капiталу, оцiнка рацiональностi його використання;

виявлення та мобiлiзацiя резервiв збiльшення прибутку за рахунок рацiонального використання матерiальних, трудових та грошових ресурсiв;

здiйснення контролю за утворенням та використанням платiжних засобiв.

Фiнансове планування дає змогу розв’язати такi конкретнi питання:

якi грошовi кошти може мати пiдприємство в своєму розпорядженнi;

якi джерела їх надходження;

чи достатньо засобiв для виконання накреслених завдань;

яка частина коштiв має бути перерахована в бюджет, позабюджетнi фонди, банкам та iншим кредиторам;

як повинен здiйснюватися розподiл прибутку на пiдприємствi;

як забезпечується реальна збалансованiсть планових витрат i доходiв пiдприємства на принципах самоокупностi та самофiнансування.

Розробка фінансових планів відіграє важливу роль у реалізації стратегії підприємства на поточний рік. Це планування дозволяє визначити на майбутній період усі джерела фінансування діяльності підприємства, сформулювати систему його доходів і видатків, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і пасивів на кінець планового періоду.

Вихідні передумови для розробки фінансового плану такі:

фінансова стратегія підприємства і цільові фінансові нормативи, установлені на майбутній період;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат