Зворотний зв'язок

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції

Суть та основні функції конкуренції

Термін «конкуренція» походить від латинського слова «соncurrentia», що означає змагання, суперництво. У підприємниць¬кій практиці суперництво розгорається між виробниками за ринок збуту товарів, завоювання певного сегмента ринку. Воно може також мати місце і між окремими підприємцями, менед¬жерами, іншими особами, заінтересованими в досягненні певної мети кожний для себе. Конкуренція завжди пов'язана з обмеженістю інтересів підприємця, його дій на ринку з боку інших підприємців. Вона виступає як зовнішня спонукальна сила, яка змушує кожного підприємця в найкращий спосіб вести свій бізнес: одержувати найбільш вигідні умови вироб¬ництва й збуту товарів, найбільший прибуток, дбати про подаль¬ший розвиток фірми.

У попередніх темах ми з'ясували, що на ринку діють і про¬давці, і покупці товарів. Якщо конкуренція серед продавців ведеться за найбільші обсяги продаж, а відповідно і максимізацію прибутку, то серед покупців — за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг. Останнє, як правило, означає, що ціна і якість продукції має задовольняти покупця. Тим самим конкуренція забезпечує рівноправне становище продавців і покупців, їхню свободу вибору.

Координація дій продавців і покупців на засадах конку¬ренції здійснюється шляхом застосування принципів вільного ціноутворення. Як визначальний елемент ринкового механізму господарювання ціна в умовах конкурентного середовища сприяє найбільш раціональному розподілу ресурсів і кінцевих товарів. Тим самим конкуренція створює умови для саморегу¬ляції ринку. Дії підприємця стають раціональними: адже він намагається досягнути поставленої мети в межах чітко окрес¬лених конкуренцією певних альтернатив.

Завдяки конкуренції досягається загальна ефективність підприємництва. Адже вона дає змогу виявити відповідність обсягу і структури вироблених підприємцями благ та послуг обсягу і структурі суспільних потреб. Іншими словами, конку¬ренція перевіряє підприємницьку діяльність на її відповідність потребам і інтересам суспільства.

Зрозуміло, що внаслідок конкуренції створюється заінте¬ресованість в удосконаленні виробництва, збуту, управління та інших сторін підприємницької діяльності. Тим самим конку¬ренція сприяє продуктивному бізнесу, створює спонукальні мо¬тиви для зниження витрат виробництва, оновлення продукції, знаходження нових форм задоволення потреб споживачів.

Таким чином, суть конкуренції полягає в суперництві під¬приємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кож¬ного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулювати виробництво товарів, необхідних спожи¬вачеві. Наведена суть розкривається в таких функціях:

<$> формуванні рушійних сил підприємництва;

<$> удосконаленні виробництва й оновленні товарів та послуг;

<$> саморегуляції ринкової системи;

<$> знаходженні нових форм задоволення потреб споживачів.

Ознайомлення з функціями конкуренції дає можливість більш детально розглянути види конкуренції, їх вплив на під¬приємницьку діяльність.

Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва

Визнання суті конкуренції як важливого інструменту ринку, . найбільш впливового засобу зниження цін і задоволення спо¬живчого попиту вимагає з'ясування форм її прояву. Крім того, слід пам'ятати, що ринкова економіка за тривалі роки свого існування накопичила певні риси, що призвело до істотних змін у дії конкурентних механізмів. На зміну ринковій економіці епохи вільної конкуренції прийшла сучасна економіка.

Для ринкової економіки епохи вільної конкуренції дії кожного підприємця мотивуються його особистими інтере¬сами. Він намагається максимізувати свій дохід на основі інди¬відуального прийняття рішень. Роль держави у такій системі господарювання зводиться до захисту приватної власності, або, за висловом відомого шотландського економіста XVI1І століття А. Сміта, до функції «нічної варти». По суті, відсутні форми економічного регулювання конкуренції з боку держави.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат