Зворотний зв'язок

Поняття і суть підприємництва

Ми живемо у багатій країні, де розви¬ток підприємництва є об'єктивною необ¬хідністю. Формування його відбувається через введення обмеженого національно¬го законодавства на елементи підприєм¬ницької діяльності. Демократизація еко¬номічної системи створює можливості для розвитку плюралізму форм господарю¬вання, урізноманітнює підприємницьку діяльність.

Підприємницький простір — це тери¬торіальна цілісність, у межах якої відпо¬відні фактори впливають на професійну діяльність підприємця. Його можна оха¬рактеризувати як суму трьох сфер, аналіз кожної з яких дає підприємцеві змогу ви¬робити свої тактику і стратегію організа¬ції професійної діяльності. Це правова, соціальна й економічна сфери.

Підприємництво передбачає офіційну реєстрацію підприємця як такого, необхідність його вступу у сферу ділових зв'язків і ді¬лових відносин від імені визнаного суспільством економічного суб'єкта. В Україні правове забезпечення підприємницької ді¬яльності гарантується насамперед законами України та підзаконними актами, в яких викладено:

загальні положення про підприємництво (суб'єкти, свобода, обмеження, принципи й організаційні форми);

умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право наймання працівників, соціальні гарантії, відповідаль¬ність суб'єктів, припинення діяльності);

стосунки підприємця і держави (гарантії прав, державна підтримка й регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори).

Для дальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні важливе значення мають урядові документи про підтримку ма¬лого підприємництва. Воно, зокрема, має здійснюватися за таки¬ми напрямками: формування інфраструктури підтримки і розви¬тку малого підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фі¬нансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удоскона¬лення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації ка¬дрів для суб'єктів малого підприємництва; фінансова підтримка інноваційних проектів. Кріім того, затверджена Державна про¬грама підтримки малого підприємництва.

Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності є вибір організаційно-правової форми її здійснення. Зазвичай цей вибір пов'язаний з низкою факторів (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у фінансах, можливістю змі¬ни власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні здебільшого поширені три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:

1) одноосібна власність;

2) товариства (партнерства);

3) корпорації (акціонерні товариства).

Важливою формою підприємницької діяльності є франчай¬зинг, який у широкому розумінні означає надання права на виробництво і збут продукції, а також на отримання практичної до¬помоги в організації бізнесу.

Підприємництво може бути приватним і державним (держав¬ні й господарські організації, які функціонують на принципах підприємництва). Колективне, сімейне, спільне та інші види під¬приємництва є похідними від приватного і державного.

Одна з найхарактерніших рис цивілізованого підприємницт¬ва полягає в тому, що кожний підприємець, котрий реалізує вла¬сні задуми, водночас здійснює господарську діяльність в інтере¬сах суспільства. Щоб отримати більший прибуток і бути конку¬рентоспроможним, він повинен постійно дбати про науково-тех¬нічний прогрес, підвищувати якість товарів як виробничого при¬значення, так і особистого споживання і здешевлювати їх. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, що сьогодні підприємництво є найпрогресивнішою системою ведення госпо¬дарства незалежно від соціально-економічного устрою суспіль¬ства. Його функції різноманітні:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат