Зворотний зв'язок

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в У

Зміст

1.Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

2.Умови й особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

Список використаної літератури

1.Сутність і види міжнародної міграції робочої сили. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

Однією з необхідних умов ефективного функціонування рин¬кової економіки є мобільність факторів виробництва, їхня здатність переходити з галузі в галузь у пошуках вищого рівня доходу. Різні фактори виробництва характеризуються різним ступенем мобільності і від нульової (земля, природні ресурси) до дуже високої (капітал). При розгляді теорії міжнародної торгівлі ми припускали, що об'єктом експорту-імпорту є лише товари і деякі послуги, у той час як фактори виробництва пе¬реміщуються усередині країни, впливаючи на розподіл доходів, але не можуть експортуватися чи імпортуватися. У цих умовах, відповідно до теорії Хекшера-Оліна, пересування товарів з країни в країну компенсує низьку мобільність факторів вироб¬ництва в масштабах світового господарства. Однак у міру розвит¬ку світогосподарських зв'язків росте і ступінь міжнародної мобільності факторів виробництва — підсилюється міграція ро¬бочої сили з країни в країну, формуються потужні потоки корот¬кострокового і довгострокового капіталу, активно розвивається міжнародна передача технологій і т.д.

Важливо підкреслити, що міжнародна мобільність факторів виробництва, як правило, штучно обмежується державою, яка піддає її більш жорстким обмеженням, ніж торгівлю товарами і послугами. Це пояснюється тим, що переміщення факторів ви¬робництва з країни в країну часто породжує не тільки економічні, а й значні політичні і соціальні проблеми.

Поширення продуктивних сил — об'єктивний процес неза¬лежно від того, розвивається він стихійно чи регулюється держа¬вою. Але історично за ним закріпилися два терміни: міграція — для стихійного або непрямого керованого процесу і переселен¬ня — для організованого процесу.

Під міграцією населення розуміють зміну постійного місця проживання між різними адміністративними одиницями.

У залежності від тривалості переміщення класифікуються та¬ким чином (рис. 1). Зміна місця;розташування індивіда можна аналізувати як що¬до місця початку руху, так і щодо місця його завершення. Це ста¬новить основу розподілу міграцій на еміграцію та імміграцію. У вітчизняній науці ці терміни стосуються тільки таких перемі¬щень, які пов'язані з перетинанням державного кордону. У євро¬пейських країнах вони стосуються й міжрайонних переселень.

Урахування у класифікації міграцій елементів кордонів призве¬ло до розподілу на локальні — зміну місця проживання в межах однієї територіальної одиниці; внутрішні - у межах держави; закор¬донні міграції. Якщо пункти початку і кінця міграції знаходяться по¬за досліджуваною територією, а траса міграції її перетинає, то має місце транзитна міграція. Територія, обумовлена безліччю пар пунк¬тів, між якими відбуваються міграції, називається полем міграції.

Як індивідуальні, так і групові міграції є формою задоволення потреб, реалізація яких вимагає зміни місця проживання. Незва¬жаючи нате, що в деяких міграціях важливу роль може відіграва¬ти випадковий фактор, вони, як масові явища, підкоряються пев¬ним закономірностям. Міграції відображаюсь історію розвитку суспільства і прагнення окремих осіб, які сформувалися в кон¬кретних соціально-політичних і економічних умовах.

Сукупність явищ і подій, під впливом яких виникають і про¬тікають переміщення, визначаються як фактори міграції. Факто¬ри, які служать пульсом прийняття самого рішення про міграцію, називаються стимулами міграції.

Серед найважливіших спонукальних мотивів і причин міжна¬родної міграції трудових ресурсів знаходяться різні фактори еко¬номічного і неекономічного характеру.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат