Зворотний зв'язок

Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

Фахівці з реклами на місці продажу товарів всі засоби рекла¬ми поділяють на періодичні, прямі, радіотелевізійні та образот¬ворчі. Крім того, всі рекламні засоби класифікують як внутрішні та зовнішні, тобто залежно від місця, де за допомогою цих засо¬бів відбувається контакт з потенційними покупцями.

Періодична реклама з'являється через певні проміжки часу: щодня, один раз на тиждень, один раз на місяць. Носіями періо¬дичної реклами є газети, торгово-інформаційні видання, змішані видання типу довідників, журналів, видань різних організацій, які мають великий тираж і значне поширення.

Пряма реклама (на відміну від інших рекламних засобів) дає змогу звернутися безпосередньо до тих людей, які справді мо¬жуть стати покупцями. Незалежно від того, чи надсилають рек¬ламні матеріали на певну адресу конкретній людині, чи розно¬сять по домівках, чи просто вручають відвідувачам, коли вони входять у торговий заклад, на засоби прямої реклами зверне увагу відносно невелика кількість людей — справді перспекти¬вних покупців. Засобами прямої реклами (або прямого марке¬тингу) є поштова реклама (листи, вкладені в конверт проспекти, циркуляри-інструкції, поштові листівки з відповідним текстом, каталоги тощо), безпосередня телефонна розмова з можливим клієнтом, змішані засоби (вкладиші в упаковку, написи на упа¬ковці, товарні ярлики та етикетки, подарункові сувеніри з рек¬ламою торгового закладу, поєднання телевізійних рекламних звернень із закликом замовити товар телефонічно, реклама в Інтернеті тощо).

Радіореклама торгового закладу або товарів, які в ньому ре¬алізуються, є найпоширенішим способом повідомлення в тор¬гівлі. Радіо є найдемократичнішим засобом зв'язку торгового закладу з покупцями, а радіореклама — дешевою, гнучкою, її легко «вмонтувати» в будь-які інші передачі: концерти, випус¬ки новин, спортивні передачі, навіть у прогнози погоди. Відтак радіореклама дуже ефективна, хоч їй властиві й великі недолі¬ки: неможливість показати товар, швидке старіння, короткоча¬сність тощо. Радіореклама дає значний ефект і за її застосу¬вання безпосередньо в торгових закладах (внутрішня мережа трансляції).

Реклама на місці продажу — це інструмент ефективного спіл¬кування торгового підприємства (а дуже часто й виробника това¬ру) з клієнтурою. Сприяти цьому мають також обладнання торго¬вого залу та його оснащення. До обладнання інформативного ха¬рактеру належать схеми із зображенням плану торгового закладу, різні покажчики, інформаційні табло, вивіски різних відділів, сві¬тлові табло, транспаранти, плакати. Такі самі функції виконують різні автовідповідачі, довідкові автомати, що поширюють інфор¬мацію про технічні дані товарів, а також телевізійні вітрини, еле¬ктронні табло, які на бажання покупця можуть підібрати потріб¬ний комплект товарів, різні демонстраційні стенди тощо.

Застосування всіх цих інструментів інформативного характеру має на меті спростити комунікативні контакти торгового закладу з кожним відвідувачем, щоб допомогти йому зробити покупку (і не тільки допомогти, а й спонукати до цього). Тому вони динамі¬чно видозмінюються, з'являються нові види устаткування (обла¬днання), такі, як замкнуті відеосистеми, які дають можливість відвідувачам торгового закладу негайно знайти необхідний відділ чи стелаж, а також мікроінформатика, коли комп'ютер відповість на всі запитання відвідувача щодо наявних у магазині товарів.

Обладнання рекламного характеру дає добрі результати, тому що воно допомагає бачити товар на власні очі, а іноді ще й пома¬цати і навіть понюхати його. Воно повинно само по собі зацікав¬лювати відвідувача торгового закладу. Проте воно є досить скла¬дним, швидко застаріває та потребує регулярної заміни. Викорис¬товуються в основному спеціальні автоматизовані демонстрацій¬ні стенди. До рекламного обладнання відносять і звукові системи, які передають рекламні тексти та створюють загальний музичний фон. Особливо дійовим є поєднання звукової реклами парфумів, наприклад, з одночасною подачею через вентиляційну систему відповідно ароматизованого повітря. Рекламним обладнанням є і також різноманітні візки та стелажі для друкованої рекламної 1 продукції.Якщо обладнання інформативного характеру забезпечує оріє¬нтацію відвідувача в торговій залі, тобто спрямовує його пошуки в необхідному напрямку, то реклама торгової зали — це завер¬шення реклами виробника й усіх рекламних заходів торгового підприємства. Обладнання стимулюючого характеру забезпечує відвідувачу доступ до товару та підштовхує його до купівлі, при¬чому негайної. До стимулюючого обладнання належить спеці¬альне рекламне обладнання для демонстрації товару, демонстра¬ційні стенди, комп'ютери, телевізори інтерактивної дії, сучасні би віртуальної реклами. Вони дають змогу відвідувачеві спочатку стати тимчасовим господарем товару, тобто взяти його і розглянути з усіх боків, а потім або імпульсивне його купити відчути нестримне бажання його колись придбати. До цієї категорії належать і так звані діалогові комп'ютерні стенди, що видають на запит покупця докладну рекомендацію, що саме йому в то купити. Такі технічні новинки, за даними зарубіжних фахівців збільшують кількість покупок щонайменше на третину. В сучасний Дизайн та елементи оформлення торгового закладу сприяють створенню певного іміджу такого закладу.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат