Зворотний зв'язок

Поняття і виникнення менеджменту

Термін менедж¬мент англійського походження (management — організа¬ція управління). До нього близькі менеджер (manager від manage — керувати) — професійний керівник і ме¬неджеризм (managerism)—теорія управління вироб¬ництвом.

Управління (менеджмент) у широкому розумінні оз¬начає вплив на процес, об'єкт, систему для досягнення певних цілей. Для того щоб з'явилася необхідність у менеджері, потрібна організація, тобто група людей, ді¬яльність яких слід координувати. У свою чергу для сві¬домого керування необхідний менеджеризм — спеціальна теорія управління, а щоб управління було ефективним, треба володіти мистецтвом керівництва. Теорія і мисте¬цтво разом формують менеджмент.

Сучасний менеджмент набув нових якісних ознак — він перетворився на мистецтво управління індивідуума¬ми, малими соціальними групами та їх сукупністю. Є всі підстави вважати, що діяльність по управлінню перерос¬ла у професію, галузь знань — у самостійну дисциплі¬ну — менеджмент, а особи, які займаються менеджмен¬том, стали професіоналами-менеджерами. Нині вони становлять значний прошарок суспільства.

В умовах переходу до ринкової економіки Україні потрібні філософія і політика управління, методологічна база управлінської практики, які сприяли б формуванню національного українського менеджменту. Ні американ¬ський, ні японський, ні французький менеджменти в на¬ших умовах нереальні. Необхідно творчо підходити до світового досвіду. Наприклад, у американців можна запозичити діловитість, професіоналізм, динамізм, у япон¬ців— колективізм, спільність у вирішенні виробничих та інших проблем, у німців — філософію добробуту для всіх, у французів — комунікабельність, організаційну культуру і т. д.

Особливу увагу треба приділити ролі менеджменту в бізнесі, підприємництві. Тут поле для вивчення велике.

Сучасний менеджмент як синтез науки і мистецтва спирається на властиві йому поняття, положення і ін¬струменти, а саме: об'єкт, суб'єкт, середовище, відноси¬ни, принципи, методи, механізм, функції, структура, про¬цес, кадри, культура і стиль керівництва, ефективність менеджменту та ін. У сукупності з іншими термінами вони утворюють «мову» менеджменту, комплектне воло¬діння якою дає можливість ефективно керувати проце¬сом досягнення мети.

Об'єктом управління є предмет, процес, явище, на які спрямовано управлінську дію. На підприємстві — це робоче місце, бригада, дільниця, цех, виробничий про¬цес, тобто робітник чи трудові колективи.

Суб'єкт управління — це особа (менеджер) або ор¬ган (апарат управління), що здійснює управлінську дію відносно об'єкта управління для досягнення відповідної мети.

Відносини управління — це комплекс складних все¬бічних установлених зв'язків, які формуються у процесі взаємодії суб'єкта і об'єкта управління. Вони можуть бути формальними (субординації) і неформальними (координації), галузевими, міжгалузевими, територіаль¬ними, міжнародними, змішаними та ін. Відносини поді¬ляються також на тимчасові і постійні. Відносини управ¬ління формуються на основі економічних законів, прин¬ципів, методів і функцій управління.

Принципи управління — це фундаментальні істини, які обґрунтовують, роз'яснюють зв'язки як між об'єктом і суб'єктом управління, так і всередині кожного з них. Вони відбивають властивості, притаманні управлінській системі в цілому, а також окремим її елементам, яви¬щам, процесам. Вони відображують зміст і взаємозв'яз¬ки основних елементів системи управління.

Принципи управління динамічні за змістом і формою. Вони формуються людьми у зв'язку з конкретними со¬ціально-економічними, політичними і культурними умо¬вами і відображують ступінь творчого використання еко¬номічних законів в управлінні.

Безпосередньо на практиці принципи управління набувають характеру норми, правила, якими керуються в управлінській діяльності.

Гнучкість і динамізм принципів управління прояв¬ляється і в тому, що у кожній конкретній сфері діяль¬ності формуються свої конкретні принципи виконання соціально-економічних, організаційно-політичних, вироб¬ничо-господарських і підприємницьких завдань.

Сучасний менеджмент ґрунтується на таких основних принципах:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат