Зворотний зв'язок

Страховий портфель Та фінансова стійкість його доходів

Під “страховим портфелем” можна розглядати різне тлумачення.

Так термін "страховий портфель" може використовуватися для вста¬новлення фактичної кількості застрахованих об'єктів або діючих договорив страхування на певній території. Йдеть¬ся про підприємство, дільницю страхового агента, район, тощо.

Також під страховим портфелем в особистому страху¬ванні може також матись на увазі сума місячного стра¬хового внеску по діючих договорах довгострокового страхування життя на встановлену дату на певній території. Вся поточна й перспективна діяльність страхо¬вої організації спирається на страховий портфель, струк¬тура якого в кінцевому підсумку визначає фінансову стійкість страхових операцій. Адже від величини й якості страхового портфеля залежать величини надходжень страхових платежів, обсяги й коливання виплат стра¬хових сум й страхового відшкодування. Структура й якість страхового портфеля можуть аналізуватись за допомогою деяких показників. Ве¬личина ж його виражається або числом застрахованих об'єктів, або загальною страховою сумою, тобто обсягом страхової відповідальності. Для структури страхового портфеля властиве спів¬відношення окремих видів страхування, а також між добровільними й обов'язковими формами. Структура страхового портфеля може аналізуватись в аспекті пито¬мої ваги діючих договорів і знову укладених договорів з мінімальними (низькими) і максимальними (високими) страховики сумами, групових та індивідуальних страхувань. Структура страхового портфеля складається під впливом асортименту страхових послуг, тобто системи видів і форм страхування. Особливе значення для забезпе¬чення фінансової стійкості страхових операцій має опе¬ративне реагування на задоволення попиту в тих страхових послугах, які в ринкових умовах відповідають інтересам страхувальників.

При аналізі страхового портфеля необхідно звертати увагу на його динамічність, що характеризується співвідношенням між договорами, що вже закінчуються.

Для перспек¬тивного забезпечення фінансової стійкості страхових операцій важливо намагатись досягти й зберігати Рівновагу портфеля. Цей стан характеризується, як мінімум, компенсацією знову укладеними договорами тих, строк дії яких закінчується. Разом з тим така компенсація повинна розповсюджуватись не лише на кількість договорів й обсяг внесків по них, але й бути Узгодженою з страховою сумою, строком страхування і СУТТЄВО не відрізнятись від ймовірності збитку, яка переважала в попередніх договорах.

Певні особливості властиві страховому портфелю по договорах страхування життя. В цьому виді страхування на структуру страхового портфеля впливає так зване "сторно". Під ним розуміється відмова страхувальника від виконання умов договору ще до закінчення строку його дії. Сторно в соціальному аспекті показує, що попит страхувальника на певну страхову послугу даним стра¬ховиком не може бути задоволений.

Для збалансованого страхового портфеля як основи забезпечення фінансової стійкості страхових операцій важливе значення має його однорідність по обсягу стра¬хової суми об'єктів та по відповідній їм сукупності ризиків. По величині страхової суми однорідність стра¬хового портфеля встановлюється досить просто — по близьких в грошовому виразі страхових сумах різних об'єктів. У відношенні ймовірності збитку необхідні роз¬рахунки, що спираються на показник розсіювання страхової суми, яка відображає частку договорів з максимальною і мінімальною сумою.

Показник збитковості страхової суми виражає собою відношення виплат страхового відшкодування або стра¬хової суми до страхової суми всіх застрахованих об'єктів. Приведений показник дозволяє співставити витрати на виплату страховика з прийнятою ним страховою від¬повідальністю.

Дослідження динаміки показників збитковості стра¬хової суми переслідує мету встановити відповідність фактичної збитковості тарифному рівню. Якщо буде ви¬явлено, що фактична збитковість перевищує норматив, що включений до тарифної ставки, то необхідно вста¬новити роль у цьому окремих елементів збитковості.

Розглянемо збитковість страхової суми в майновому страхуванні.

По-перше, при обов'язковому й добровільному стра¬хуванні майна колгоспів та радгоспів застраховані об'єкти враховуються лише у вартісному виразі. Тому можливий аналіз лише загального показника збитко¬вості, зокрема, в розрізі груп майна, що дозволить вста¬новити по них фінансову стійкість операцій.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат