Зворотний зв'язок

Фіксований сільськогосподарський податок

Згідно із Законом України від 17 грудня 1998 р. «Про фіксований сільськогосподарський податок» з 1 січня 1999 p. передбачено вне­сення змін в оподаткування сільськогосподарських товаровиробни­ків, котрі використовують землю як засіб виробництва.

1. Для сільськогосподарських товаровиробників встановлюється фі­ксований сільськогосподарський податок замість таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

— податок на прибуток підприємств;

— плата (податок) за землю;

— податок із власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів;

— комунальний податок;

— збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав­томобільних доріг;

— збір до Державного інноваційного фонду;

— збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер­жавного бюджету;

— плата за придбання торгового патенту на здійснення торгове­льної діяльності;

— збір за спеціальне використання природних ресурсів (за кори­стування водою для потреб сільського господарства).

Інші податки та збори, визначені Законом України «Про систему оподаткування», повинні сплачуватися сільськогосподарськими то­варовиробниками в порядку і розмірах, визначених відповідними законодавчими актами.

2. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання та власності (колективні й державні сільсько­господарські підприємства, акціонерні товариства, агрофірми, фер­мерські господарства), які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а їх­ній валовий дохід від операцій з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попе­редній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми ва левого доходу підприємства.

Якщо у звітному періоді валовий дохід підприємства від опера цій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробний тва та продуктів її переробки становить лише 50% загального обсяг\ реалізації, підприємство сплачуватиме податки у наступному подат­ковому періоді на загальних підставах.

3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку, мають право на вибір форми сплати вказаного податку — грішми або у ви­гляді поставок сільськогосподарської продукції.

Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сіль­ськогосподарських угідь встановлюється на початку року і не підля­гає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року.

Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в раху­нок фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюватиметь­ся, виходячи з такого еквівалента — однієї тонни пшениці м 'якої третього класу за цінами, які щорічно визначатимуться Кабіне­том Міністрів України.

Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сіль­ськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксова­ного сільськогосподарського податку, буде визначатися як співвід­ношення вартості однієї тонни пшениці, узятої за еквівалент, до однієї тонни відповідної продукції. Таке співвідношення буде вста­новлюватись обласними радами щорічно, але не пізніше 1 січня.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат