Зворотний зв'язок

Іспит з курсу Теорія фінансів 3

1. Призначення та роль фінансів

Призначення фінансів — забезпечити необхідні умови для здійснення процесу створення, розподілу й використання ВВП в державі. Це досягається шля¬хом створення й використання різноманітних фондів фінансо¬вих ресурсів на всіх етапах діяльності держави, підприємців і кожного громадянина

Фонди фінансових ресурсів, які обслуговують економічні процеси, є досить різноманітні як за методами створення, напрямками використання, рівнем відображення інтересів, так і за суб'єктами економічної діяльності, методами вироб¬ничої й суспільної інтеграції та кінцевою метою відповідного виду діяльності.

Найважливіша роль належить фінансам на рівні господар¬ських структур. Тут створення й використання фондів фінан¬сових ресурсів спрямовані на підвищення ефективності госпо¬дарської діяльності, тобто одержання високої норми прибутку на вкладений капітал.

Вплив фінансів на ефективність вироб¬ництва на рівні господарської структури має свої обмеження, зумовлені обмеженістю ресурсів у кожній одиниці господарю¬вання. Звісно, кожна певна виробнича структура повинна ма¬ти можливість створювати за результатами своєї діяльності фонди фінансових ресурсів, достатні за своїм обсягом для сти¬мулювання соціального розвитку, високих результатів вироб¬ництва, його розширення та удосконалення.

Роль фінансів найвідчутніше проявляється при розв'язан¬ні соціальних проблем.

Вирішальна роль у задоволенні соціальних потреб належить фондам, які створюються державою. За нинішніх умов у більшості країн світу державою все більше виділяється коштів на вирішення соціальних питань, які одержали назву суспільних благ і послуг. Ці блага й послуги є неречовими, не¬товарними, але вони істотно впливають на рівень добробуту та якість життя.

Суспільні блага й послуги включають асигнування на націо¬нальну безпеку й правопорядок, оборону, захист довкілля, осві¬ту, охорону здоров'я, науку, спорт тощо.

На сьогодні в світі існує наукова теорія суспільних благ, бі¬ля витоків якої стояли відомі вчені, лауреати Нобелівської премії Бюкенен і Самуельсон. За теоретичними постулатами обмін за схемою "блага — податки" триває доти, доки корисність пос¬луг перевищує податкову "ціну".

Загалом, можна дійти висновку, що в сучасних умовах, ви¬користовуючи фінанси, держава виконує соціальну функцію суспільного добробуту. Фонди фінансових ресурсів, що ство¬рюються державою й використовуються для задоволення соці¬альних потреб, відіграють вирішальну роль для досягнення зазначеної мети. Фонди фінансових ресурсів, що створюються й використовуються підприємницькими структурами та насе¬ленням, теж у відповідній формі регулюються державою через визначення переліку платних послуг, норм плати тощо.

6. Становлення та розвиток податкової системи У(ПСУ).Нині в Укр створено П-ву с-му, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держ, здійснювати їх розподіл і перерозподіл на цілі еко та соц розвитку. Однак ПСУ виявилася неадекватною щодо умов перехідної еко, створила значні П-ві навантаження на суб’єктів госп-ня, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підпр, виникнення додаткової потреби у кредитних ресурсах. Значними вадами ПС є: 1.нестабільність у ставках П, у визначені бази та періодів оП-ня; 2.надмірна кількість П-их пільг зумовила необгрунтований перерозподіл ВВП, створила неоднакові еко умови для госп-ня. Усе це призвело до виникнення значного тіньового сектора еко, ухилення від оП-ня, П-вої заборгованості. Аналіз еко стану держави свідчить, що без реформування П-вої с-ми змінити ситуацію на кращу не можна. Головними чинниками, що зумовлують необхідність П реформи є: 1.зміна форм власності, умов еко ринку, соц-еко орг-ї суспільства, що створює основу для реформування, визначає напрямки та цілі П-их реформ; 2.закономірний сусп розвиток, що проявляється в постійному намаганні суспільства оптимізувати П-ву с-му і неможливості досягнення цього; 3.зміна концепції оП-ня, яка має відображати соц-еко стан та зміну пріорітетів держави. Удосконалення с-ми оП-ня має відбуватися шляхом поступового зниження П-вого тягаря у процесі поетапної П-вої реформи. Основними ел-ми П-вої реформи повинні бути: 1.науковообгрунтована держ політ доходів, законодавче закріплення якої повинне бути відображенне в П-му кодексі; 2.система оП-ня має бути складовою держ мех регул-ня руху певних галузей еко; 3.с-ма оП-ня повинна мати інвест та соц спрямованість; 4.зміни в с-мі оП-ня повинні здійснюватись одночасно з реформуванням с-ми оплати праці, пенсійного забезпечення і вдосконалення соц сфери; 5.основу ПС мають становити прямі П; 6.застосування при оП-ні обгрунтованої диференціації ставок П-ів залежно від видів діяльності та розміру одержаного доходу; 7.ліквідація П-их пільг, які спияють неоправданому перерозподілу доходів. Пільги можуть надаватися на певний строк і за умови викор-ня вивільнених коштів на визначені державою потреби; 8.умови оП-ня повинні бути прості і зрозумілі платникам; 9.чітке розмежування прав органів місцевого самоврядування у сфері оП-ня.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат