Зворотний зв'язок

Літосфера, її складові та значення

Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливі¬шими її частинами є:

• поверхневий родючий шар, або грунт,

• земні надра (корисні копалини).

Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на мате¬ринській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяль¬ності людини.

Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх.

Утворення ґрунту - складний і довготривалий процес. Спочатку гірська порода руйнується під виливом води, повітря, температури та живих організмів. Між часточками материнської породи поселяються мікроорганізми і лишайники, результатом їх життєдіяльності є утво¬рення органічної речовини. З часом гірська порода руйнується ще більше, а органічна речовина поступово накопичується. Дуже велику роль у ґрунтотворному процесі відіграють зелені рослини, а також мікроор¬ганізми і тварини, які живуть у ґрунті. Вони збагачують грунт на по¬живні речовини, поліпшують його структуру і водопроникність (Рис.5).

Рис.5. Взаємодія рослинного і ґрунтового середовищ

Грунт формується дуже повільно. За даними дослідників для утворення шару ґрунту товщиною 2.5 см необхідно 25 років, для шару 17.5-25 см — 100 років, а чорноземи потужністю 90 см сягають віку до 16 тис. років.

Грунт має не тільки видатне економічне, а й біогеоцентричне значен¬ня.

Ґрунтовий покрив поглинає і нейтралізує багато шкідливих речо¬вин, що забруднюють навколишнє середовище.

Грунт постійно взаємодіє з іншими елементами природи і мас ве¬лике значеним в загальному кругообігу речовин. Через грунт здійснюється зв'язок літосфери з атмосферою. Під впливом води і вітру грунт переміщується у просторі, змінюючи рельєф.

Від хімічного складу ґрунту певною мірою може залежати здо¬ров'я людини. Адже нестача або надлишок у ґрунті елементів, важ¬ливих для обміну речовин в організмі, може призвести до тих чи інших захворювань. Наприклад, захворювання людей на ендемічний зоб може бути наслідком нестачі в місцевих ґрунтах рухомих форм йоду.

Види антропогенного впливу на ґрунтовий покрив. Деградація ґрунтів

Сучасний стан ґрунтів такий, що він є не стільки природним тілом, скільки продуктом людської діяльності.

Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та посилених людиною, завдає ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди. Це, насамперед:

• водна і вітрова ерозія;

• погіршення ґрунтової структури;

• механічне руйнування та ущільнення ґрунту;

• постійне збіднення на гумус та поживні речовини;

• забруднення ґрунту мінеральними добривами, отрутохімікатами, мастилами та пальним;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат