Фінансова допомога студентам - кредит онлайн на карту за 15 хвилин, до 10 000 гривень.
Зворотний зв'язок

Принципи організації контрольно – ревізійної служби

1.Поняття контрольно – ревізійної служби та її функції.

Відповідно до Указу Призедент України “Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно – ревізійної роботи” від 27 серпня 2000 р. №1031/2000 контрольно – ревізійна служба має забезпечити суворий контроль за використанням коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, а також за збереженням державного і комунального майна всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм властності та відомчої належності і підпорядкованості. Головне контрольно – ревізійне управління України стає центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері фінансового контролю.

Указ Призедента є підставою для прийняття Закону про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну контрольну – ревізійну службу в Україні” стосовно порядку проведення ревізій і перевірок, прийняття обовязкових до виконання рішень за фактами порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів, несплати податків, приховування отриманих доходів, тощо. Починаючи з 2001 р. передбачено додаткові асигнування на матеріально - технічне забезпечення державної контрольно – ревізійної служби, будуть визначатися базові навчальні заклади для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів державної контрольно – ревізійної служби.

Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін¬ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон-трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністер¬ствах, відомствах, державних комітетах і державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в органі¬заціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та дер¬жавних валютних фондів, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актів та запобігання їм у подальшій діяльності.

Державна контрольно-ревізійна служба має централізо¬вану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізій¬не управління України очолює заступник міністра фінансів України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкова¬ністю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, роз¬рахункові та інші рахунки в банках.

Функції державної контрольно-ревізійної служби поляга¬ють у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, досто¬вірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, під¬приємствах і організаціях, які утримуються за рахунок дер¬жавного бюджету. До її функції також належить проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінан¬суються із державного бюджету, контролюють повноту опри¬буткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.

Важливою функцією державної контрольно-ревізійної служби є складання нормативно-методичних документів щодо проведення контрольно-ревізійної роботи, узагальнення досві¬ду цієї роботи та поширення його у контрольно-ревізійних підрозділах.

Головне контрольно-ревізійне управління України та його підрозділи мають право:

1.Проводити в процесі ревізії інвентаризацію фактичної наявності грошей, цінних паперів, сировини, матеріалів, гото-вої продукції та ін.;

2.Безперешкодного доступу на склади, у сховища, вироб¬ничі й інші приміщення для обстеження їх з питань, пов'яза¬них із ревізією;

3.Припиняти операції на рахунках у банках та інших фі¬нансово кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, який ревізують, перешкоджає виконанню контроль¬но-ревізійних процедур;

4.Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців для контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонт¬них та інших робіт, контрольних запусків сировини, мате¬ріалів у виробництво, готової продукції, інших контроль¬но-ревізійних процедур з оплатою за рахунок спеціально передбачених для цього коштів;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат