Зворотний зв'язок

Місцеве самоуправління в Україні

План

1.Поняття і принципи місцевого самоврядування.

2.Система місцевого самоврядування.

3.Компетенція органів місцевого самоуправління

Використана література

1. Поняття і принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:

по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук¬раїни;

по-друге, специфічної форми народовладдя;

по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен¬ня питань .місцевого значення.

Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі¬зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про-голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві країни і, по можливості, у конституції країни».

Вперше в Україні принцип визнання місцевого само¬врядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана П. Орлика - 1710 р., а пізніше в Кон¬ституції УНР 1918 р., положення яких так і не були реалі¬зовані. За радянських часів цей принцип рішуче заперечу¬вався, він суперечив централізованому характеру радянсь¬кої держави.

Конституція України 1996 р., у повній відповідності до вимог Європейської Хартії (поряд з такими фундаменталь¬ними принципами, як народовладдя, суверенітет і незалеж¬ність України, поділу державної влади тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.

Визнання місцевого самоврядування як засади консти¬туційного ладу означає встановлення демократичної децентралізованої системи управління, яка базується на само¬стійності територіальних громад, органів місцевого само¬врядування при вирішенні всіх питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування як форма народовладдя. Згі¬дно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпо¬середньо і через органи державної влади та органи місцево¬го самоврядування. З даного конституційного положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор¬му реалізації народом належної йому влади. Основними формами місцевої демократії є (див. схему 1):Схема 1.

Як специфічна форма реалізації належної народові вла¬ди місцеве самоврядування характеризується:


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат