Зворотний зв'язок

Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій

Усі інвестиції тією чи іншою мірою схильні до впливу змін політичного та економічного клімату, через що завжди є ризик того, що інвестор не зможе повернути вкладений капітал без втрат. Фактором ризику для інвестицій є інфляція. Падіння курсу валюти може вплинути як на дохід, так і на капітал. Інвестиції ві¬льних коштів та інші інвестиції, які не пов'язані з цінними папе¬рами, особливо схильні до зниження курсу. В той же час високі доходи за ними не можуть слугувати певною компенсацією.

На успіх діяльності окремої компанії впливають не лише еко¬номічні чинники, але й специфічні причини, такі як вид вироб¬люваної продукції чи послуг, конкурентоспроможність у межах галузі та фактори управління. Буває і так, що ціни на акції окре¬мих компаній зростають чи падають, в той час як на ринку панує зворотня тенденція. В інших випадках ситуація у всьому секторі протилежна стану в інших сферах ринку. Такі тенденції визнача¬ють комерційний ризик.

Іншим видом ризику, який пов'язаний з окремими компанія¬ми, виступає фінансовий ризик, що характеризується можливіс¬тю втрат при реалізації цінних паперів через зміну їх вартості.

Кредитний ризик з'являється при виникненні ситуації, коли емітент не в змозі виплатити відсотки та/чи основну суму за бор¬говими цінними паперами.

Також може мати місце валютний ризик. Усі інвестиції в іноземні об'єкти підпадають під ризик того, що незалежно від ефективності окремого виду інвестицій в одиницях місцевої ва¬люти величини доходу та капіталу можуть змінюватися під впли¬вом коливань курсів обміну.

Систематичний ризик будь-яких цінних паперів — це та ча¬стина їх загального ризику, яка пов'язана зі змінами загального економічного та політичного клімату, що впливає на всі види цінних паперів.

Несистематичний ризик — це частина загального ризику, що зумовлена факторами, які не впливають на всі види цінних паперів та можуть бути пов'язані лише з одним з них (наприклад, невірні рішення керівництва компанії). До несистематичних ви¬дів ризику належить також ризик, пов'язаний з окремим секто¬ром чи галуззю (галузевий ризик).

Для кваліфікованого управління портфелем необхідно керува¬тися певною портфельною стратегією, котра визначається:

1) типом та цілями портфеля;

2) станом ринку, його насиченістю, динамікою відсоткової став¬ки та курсовою вартістю цінних паперів, можливістю реалізації завдань інвестиційних фондів через портфелі цінних паперів;

3) чинними законодавчими пільгами та обмеженнями;

4) загальноекономічним станом (у тому числі такими факто¬рами, як фази економічних циклів та рівень інфляції");

5) необхідністю підтримання рівня ліквідності та мінімізації

ризиків;

6) типом стратегії (коротко-, середньо- і довготерміновість).

Метою будь-якого інвестування фінансових ресурсів є одержання очікуваного економічного ефекту. Інвестиційний процес завжди пов'язаний з ризиком, і чим довший проект і строки його окупності, тим він ризикованіший. У зв'язку із цим при ухваленні рішення необхідно враховувати фактор часу.

Вартість грошей з часом змінюється - будь-яка сума, що буде отримана в майбутньому, у даний час має меншу суб'єктивну корисність (цінність), оскільки, якщо пустити цю суму в оборот і змусити приносити доход, то через якийсь час вона збільшиться. Крім того, купівельна спроможність грошей у даний момент і через деякий проміжок часу при рівній номінальній вартості може бути абсолютно різною.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат