Зворотний зв'язок

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера

По статті “Нерозподілений прибуток минулих років” відображається сума прибутку минулого року, яка остаточно розподіляється в звітному році, по статті “Прибуток звітного року” фіксується сума фінансового результату в графі “На кінець року”.

Отримана різниця між сумами виручки (валового доходу) і витрат виробництва встановлюється за даними звітності. Прибуток за звітний рік відображається окремо в сумі брутто (в статті “Прибуток звітного року”) і в сумі нетто (стаття “Нерозподілений прибуток звітного року”).В розділах “Платежі до бюджету” розшифровуються податки та інші платежі, які нараховані в бюджет і фактично оплачені. Показується прибуток, який не оподатковується або оподатковується за пільговими ставками.

Встановлюється законність відображення по статтях “Результат від реалі-зації”, “Результат від іншої реалізації”. Джерела інформації, які підтверджують достовірність фінансових результатів: Головна книга, реєстри синтетичного і аналітичного обліку по рахунках “Прибуток”, “Використання прибутку”, “Реалізація”, бухгалтерський баланс, розрахунок фонду споживання, первинні документи.

В статті “Результат від реалізації відображається фінансовий результат від реалізації продукції, товарів і послуг, виробництво і збут яких визначають предмет діяльності підприємства. Фінансовий результат визначається як різниця між сумою виручки (валового прибутку від реалізації), сумою ПДВ, сумою витрат на виробництво, які припадають на реалізовану продукцію. Перевіря-ються розрахунки правильності вирахуванням валового прибутку від реалізації.

Фінансовий результат - це кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства, виражений у формі прибутку.

Реалізаційні наслідки розраховуються на рахунку “Реалізація” по видах і групах реалізаційної продукції, виконаних робіт і послуг за кожний місяць, і відносяться на рахунок “Прибутки і збитки”. Рахунок - активно-пасивний, по Дт відображаються збитки, по Кт - прибуток. Різниця між сумами оборотів складає фінансовий результат: дебетове сальдо - це збитки, кредитове - прибуток.

У балансі збиток записується в актив, а прибуток - у пасив. Суми викорис-тання прибутку за цей період відображаються окремо, на спеціальному рахунку “Використання прибутку”. Цей рахунок має два субрахунки: “Платежі до бюджету з прибутку” і “Використання прибутку на інші цілі”. Рахунок активний: дебетове сальдо відображає суму використання прибутку підприємства з початку року до звітного місяця. Аудитор перевіряє правиль-ність кореспонденції рахунків по Кт і Дт рахунків: “Розрахунки з бюджетом”, “Внутрішньосистемні розрахунки”, “Платежі до бюджету з прибутку”.

При аудиті фінансових результатів у першу чергу треба провести аналіз балансу підприємства. Цей аналіз дає можливість встановити фінансовий стан підприємства і виконання фінансових завдань як у цілому, так і за окремими показниками, вивчити розташування господарських засобів і відповідно - їх джерела покриття. Перед початком аналізу балансу важливо перевірити пра-вильність його складання і реальність окремих статей. При цьому, треба мати на увазі, що реальність балансових статей залежить не тільки від їх тотожності статистично і аналітично результатам інвентаризації та звірки розрахунків, але і правильності визначення наслідків фінансово-господарської діяльності. Велике значення в процесі аудиту має перевірка реальності прибутку, відображеного в бухгалтерському звіті. Реальність прибутку, яка показана в звіті, контролюється шляхом проведення старанної перевірки окремих статей результатів бухгалтерських звітів. Якщо під час перевірки будуть встановлені факти неправильного віднесення витрат і псування матеріальних цінностей, які підлягають стягненню з винних осіб, на виробничі витрати, то аудитор вносить пропозицію і проводить відповідне коректування прибутку або збитку, виведених по балансу.

Результати співставлення викритих відхилень від встановлених завдань прибутку й обставини, які обумовили ці відхилення, пропонується узагальнити.

Аудитор здійснює контроль за правильністю застосування законодавства та нарахування податків, якщо це передбачено угодою з клієнтом. Особливу увагу необхідно звернути на доходи Державного бюджету України за такими основними видами надходжень: ПДВ, податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з громадян, акцизний збір, кошти платежу за землю, державне мито, кошти від приватизації, різні збори, надходження до Пенсійного фонду тощо.

Керівник і головний бухгалтер підприємства за подання неправильних звітних даних і за систематичні порушення встановлених форм і термінів подання бухгалтерських звітів і балансів притягуються до відповідальності згідно чинному законодавству.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат