Зворотний зв'язок

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера

Ця процедура особливо важлива при використанні математичних методів, так як в подальшому по даній генеральній сукупності, аудитор буде визначати аудиторські ризики недооцінки або переоцінки, рівень довіри до даної сукупності документів.

Для з`ясування характеру аудиту цих документів опишемо основні з них:

• Касові документи є основою для запису в журнал-ордер №1 і відомість №1. Записи в цих звітах здійснюються на підставі первинних та доданих до них документів: накази адміністрації, розрахункові, розрахунково-платіжні відомості по оплаті праці, авансові звіти, заяви про разові виплати. Всі документи повинні мати візи: одного з керівників ревізійної одиниці, головного бухгалтера і касира. Обгрунтованість виплат і правильність віднесення на рахунки бухгалтерського обліку сум надходжень слід перевіряти по кореспонденції рахунків, співстав-ляючи дані касових документів з первинними документами, які є основою для записів в інших журналах-ордерах і відомостях. Запис, проведений на основі прибуткового ордеру, який засвідчує поступлення грошей з банку, необхідно співставити з чеком і випискою банку, яка, як правило, додається до журналу-ордеру №2. Видачу грошей під звіт на господарські потреби слід співставити з записами: в журналі-ордері №7, до якого додаються авансові звіти, у відомості №10 по руху ТМЦ, в книгах і картках складського обліку. Облік касових опера-цій повинен проводитись у відповідності з правилами ведення касових операцій.

• Аналітичний облік по рахунку 51 ведеться в книгах реєстрації платіжних доручень і платіжних вимог. Всі документи (платіжні вимоги, доручення тощо) звіряються з виписками банку. Тут важливе значення має перевірка законності здійснених операцій по кореспонденції рахунків. Через те, що “географія” таких рахунків велика журнал-ордер №2 і відомість №2 практично мають взаємо-зв`язки з усіма обліковими реєстрами.

• Записи в журналі-ордері №4 і відомості №4 ведуться на основі платіжних вимог і доручень. Зведення по операції на рахунках, які обліковуються в цих бухгалтерських реєстрах, слід співставити з відомостями, які знаходяться в угодах кредитування або займу.

Аналітичний облік, який обгрунтовує записи в журналі-ордері №6, ведеться в відомості №6. Первинними документами, які служать основою для записів в цьому обліковому реєстрі, є: оплачені платіжні доручення і вимоги, рахунок і рахунок-фактура, які пред`явлені для оплати покупцю або замовнику, документи про надходження та вибуття ТМЦ- (акти прийомки, накладні або накази на відпуск), документи, які свідчать про надання послуг і виконання робіт (акти прийомки виконаних робіт і послуг). Для того, щоб впевнитись в тому, що представлені всі первинні документи по проведених операціях, необ-хідно:

- провести звірку із журналами-ордерами №1 і №2 і відомостями №1 і №2 в розрізі конкретних платіжних вимог і доручень(в т.ч. які обгрунтовують перерахування авансів) з книгами реєстрації платіжних вимог і доручень;

- порівняти зведення про відпуск і надходження ТМЦ з інформацією, яка знаходиться в журналі обліку вантажів, які прибули, в журналі обліку виданих доручень, в актах прийомки виконаних робіт, в актах прийому матеріалів на склад, в відомості №10.

При перевірці цього облікового реєстра слід звернути увагу на своєчасність відображення господарських операцій. Так, ревізійна одиниця виконала роботи і здала їх замовнику в грудні на суму 200 тис.грн. Рахунок на цю суму був пред`явлений для оплати в січні (т.б. в наступному звітньому році). Собівартість робіт склала 135 тис.грн. Всі операції по реалізації були також відображені в січні. Це означає, що ревізійна одиниця перекрутила фінансовий результат минулого року на 65 тис.грн., а звідси попирання інтересів бюджету. Це означає, що при встановленні такого факту податковою адміністрацією, ревізійна одиниця заплатить штраф (попирання інтересів власників і акціоне-рів).• Аналітичний облік по рахунку 71 ведеться безпосередньо в журналі-ордері №7 на основі авнсових звітів. Витрати, відображені в цих звітах повинні бути обгрунтованими: на господарські операції - рахунками і товарними чеками, які підтверджують виплату вказаних в звітах сум; на відрядні витрати - позначки про прибуття та вибуття у відрядних посвідченнях, проїздні документи тощо. При перевірці витрат на відрядження слід встановити, чи проводились вони згідно затвердженим нормам. Багато реєстрів аналітичного обліку, які форму-ють первинні документи у відповідності з їх подальшим використанням, при переробці інформації використовуються для записів в різних зведених відо-мостях синтетичного обліку і в журналах-ордерах.

Основними первинними документами, які використовуються в промисловості є:

1. Платіжні доручення і вимоги (джерело інформації для формування журналу-ордеру №2 і №6);


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат