Зворотний зв'язок

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера

5.Вступати в цивільно-правові і господарські взаємовідносини з іншими суб`єктами господарської діяльності і громадянами, укладати з ними відповідні угоди (купівлі-продажу, позики, найму-підряду, оренди, застави, доручення, кредитування, агентування тощо), які не заборонені чинним законодавством;

6.Придбувати товари, продукцію, послуги, роботи, необхідні для здійнення своєї діяльності, у юридичних осіб і громадян;

7.Списувати з балансу основні фонди, якщо вони морально або фізично заста-рілі або втратили свою цінність іншим чином;

8.Відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в банку для зберігання своїх грошових коштів;

9.Здійснювати всі види розрахункових і касових операцій;

10.Користуватися кредитами банків та інших кредиторів;

11.Надавати безоплатно своє майно чи грошові кошти юридичним особам і громадянам.Результати фінансово-господарської діяльності аудиторських фірм визначаються щорічно на основі річних звітів і балансів. Основним узагальнюючим результатом діяльності фірм є прибуток, який визначається у відповідності із законодавством і утворюється з надходжень від надання послуг після покриття матеріальних і прирівнених до них витрат, сплати податків, обов`язкових платежів до бюджету, розрахунків з банками та іншими кредито-рами.

Порядок використання прибутків і покриття збитків визначається учасниками (рішення зборів учасників) щоквартально, не пізніше, як через два місяці після закінчення кварталу і затвердження балансу.

Шкоди і збитки, заподіяні фірмі, відшкодовуються винуватцями добровільно або за рішенням суду. Якщо відшкодування не можливо повернути, вони відносяться за рахунок резервного фонду в порядку, що визначається законодавством.

Засновники самостійно розпоряджаються чистим прибутком, визначають частину прибутку, що направляється на поповнення, і частину прибутку, яку отримує директор.

Статутний фонд фірм утворюється за рахунок грошових коштів учасників і формується протягом одного року з моменту державної реєстрації. Його роз-мір може збільшуватись за рахунок додаткових внесків учасників: грошові кошти (в т.ч. іноземна валюта), матеріальні цінності, майнові права, цінні папери, платні послуги тощо.

З чистого прибутку аудиторські фірми створюють резервний фонд (що складає 25 % статутного фонду), фонд виробничого і соціального розвитку, матеріального заохочення, амортизаційний і інші фонди, призначені для забеспечення діяльності фірми. Порядок створення і використання фондів визначається положеннями, які затверджуються учасниками.

Вищим органом управління аудиторських фірм є збори її учасників або призначених ними представників. До виключної компетенції зборів відносяться вирішання таких питань діяльності фірми:

•Визначення основних напрямків діяльності і затвердження планів та звітів про їх виконання;

•Внесення змін до Статуту;

•Обирання та відкликання членів виконавчого органу, ради фірми та ревізійної комісії;

•Затвердження річних результатів діяльності фірми (звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, покриття збитків);

•Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат