Зворотний зв'язок

Зміст контрольно-аудиторського процесу

Фінансово-господарський контроль і аудит в усіх ланках народного господарства, насамперед у його основній ланці — підприємстві, здійснюється проведенням ревізій тематичних, вибіркових, суцільних, аудиту та інших контрольних пере¬вірок за допомогою певних прийомів. Сукупність організацій¬них, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за до¬помогою певних процедур, становить контрольно-аудиторсь¬кий процес. Усякий динамічний процес, пов'язаний із вико¬ристанням засобів і предметів праці, а також самої праці, складається з організаційної, технологічної та завершальної стадій. Щодо контрольно-аудиторського процесу такими стадіями є: організаційна, дослідна, узагальнення та реалі¬зації результатів контролю. Організовують і безпосередньо здійснюють цей процес контрольно-аудиторські підрозділи, які є в структурі органів управління, на які покладено конт¬рольні функції на підприємствах. Незалежний фінансово-господарський контроль проводиться аудиторськими фір¬мами.

Принципову схему змісту контрольно-аудиторського про¬цесу подано на рис. 1.

Організаційна стадія включає в себе вибір об'єкта ауди¬ту і організаційно-методичну підготовку.

Вибір об'єкта аудиту полягає у встановленні першочер¬говості об'єкта перевірки, тобто підприємства, яке в плані проведення аудиту за тривалістю міжревізійного періоду повинно підлягати комплексному аудиту або контрольній перевірці, окремі показники його діяльності (невиконання державного замовлення, нерентабельна робота, незабезпечен¬ня збереження цінностей та ін.) зумовлюють потребу у не¬відкладних контрольних діях. Виходячи з характеру діяль¬ності підприємства, змісту контролю, визначають потребу в спеціалістах, яких слід залучити з апарату підприємства при внутрішньому аудиті для виконання контрольно-аудиторсь¬кого процесу, тобто формують бригаду контролерів. Після Цього видається організаційно-розпорядчий документ — на-

каз, розпорядження керівника організації. У цьому документі вказують найменування підприємства, яке контролюють, вид аудиту, період, за який перевіряють діяльність його, прізви¬ще, ім'я та по батькові, посаду кожного члена аудиторської бригади, визначають її керівника, строк проведення аудиту. Керівником аудиторської бригади, як правило, призначають працівника контрольно-аудиторської служби, який має спе¬ціальну освіту і практичний досвід контрольної роботи.

Організаційно-методична підготовка аудиту починається з вивчення стану економіки об'єкта аудиту. Бригада аудито¬рів до виїзду на об'єкт контролю вивчає плани виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства та вико¬нання їх за підконтрольний період. Для цього як джерела інформації використовують виробничо-фінансовий план (біз¬нес-план) економічного і соціального розвитку, річну і періо¬дичну бухгалтерську і статистичну звітність, акт попередньої перевірки та рішення по ній. документи тематичних переві¬рок, обстежень, різних службових розслідувань і прийнятих за ними рішень. Аналізують фінансовий стан підприємства, збереження його власності, розрахунково-кредитні відноси¬ни, платоспроможність, рішення вищого органу управління за поданнями органів державного контролю, зауваження установ банків, податкових органів із питань їхньої компе¬тенції. Вивчають і аналізують також іншу інформацію про діяльність підприємства за підконтрольний період.

На підставі вивчення економіки підприємства, яке пере¬віряється, керівник бригади аудиторів розробляє програму аудиту, яку затверджує керівник організації, що призначає аудит. У ній зазначають об'єкт контролю, його зміст і послі¬довність перевірки, періоди для вибіркового і суцільного контролю тощо. Потім вибирають методику аудиту — визна¬чають методичні прийоми і контрольно-аудиторські процеду¬ри, застосування їх при перевірці різних об'єктів контролю, використання засобів обчислювальної техніки тощо. Конкре¬тизують ці питання при розробці плану-графіка аудиту, який передбачає встановлення строку перевірки кожного об'єкта (розділу, теми) і виконавців, виходячи із загального строку проведення аудиту. Якщо провадиться аудит великого об'єд¬нання, підприємства, концерну, акціонерного товариства ве¬ликим складом бригади аудиторів, то затрати часу доцільно розраховувати за допомогою сітьового графіка, яким перед-

бачити паралельне виконання різних контрольно-аудиторсь¬ких процедур, із тим, щоб завершити весь контрольно-ауди¬торський процес у запланований строк.

Завершується організаційно-методична підготовка ауди¬ту до виїзду на підконтрольне підприємство складанням робочого плану аудитора, де кожний виконавець за виділе¬ним йому керівником бригади об'єктом і строком завершення контролю встановлює проміжні інтервали часу і елементи виконуваних робіт.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат