Зворотний зв'язок

Документальні методичні прийоми та контргльно-аудиторські процедури

Методичні прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту пов'язані з використанням документальних методич¬них прийомів і контрольно-аудиторських процедур. У про¬цесі контролю господарських операцій перевіряють досто¬вірність, законність і господарську необхідність їх на основі документів, у яких вони знайшли відображення. Контроль здійснюють за формою і змістом, зустрічною перевіркою операцій, взаємним контролем операцій і документів, аналі¬тичними і логічними прийомами.

При перевірці первинних документів за формою вста¬новлюють додержання нормативно-правових актів при ві¬дображенні господарських операцій у первинних докумен¬тах, облікових регістрах. При цьому контролери керуються нормативними актами про документи і документооборот у бухгалтерському обліку. Для встановлення юридичної сили первинного документа перевіряють наявність таких рекві¬зитів: найменування документа та його коду; дати складан¬ня; змісту господарської операції; вимірників господарсь¬кої операції (у кількісному і вартісному вираженні). Пере¬віряють справжність підписів, звірених із зразком, що зна¬ходяться у бухгалтерії, наявність штампів і печаток, розпи¬сок про одержання цінностей тощо. Контролюють також наявність усіх додатків до первинних документів, підстав на відпуск цінностей, специфікацій, доручень. Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто його досто¬вірність.

Виявляють випадки необірунтованих виправлень, підчи¬щання, зміни кількості, ціни і суми у документах на відпуск цінностей. У кожному випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна позначка, засвідчена підписа¬ми всіх осіб, які брали участь у його складанні. Помилки у первинних документах виправляють так: закреслюють непра¬вильний запис тексту або суми і над закресленим надпи¬сують правильно текст або суму. Закреслювати треба од¬нією лінією, щоб можна було прочитати виправлене. Після виправлення помилки у первинному документі роблять на¬пис "Виправлено", що підтверджують підписами осіб, які підписали документ, а також проставляють дату виправлен¬ня. На касових і банківських документах виправлення не допускаються.

Підписи осіб, відповідальних за складання машиночиталь-них первинних документів, можуть бути замінені паролем або іншим способом авторизації, який дає змогу одночасно ідентифікувати підпис відповідальної особи.

При перевірці первинних документів за формою у про¬цесі контролю встановлюють, чи додержано нормативних актів про головних бухгалтерів, згідно з якими забороняється приймати до виконання і оформлення документи з опера¬цій, що суперечать законодавству та встановленому порядку приймання, збереження і витрачання коштів, товарно-ма¬теріальних та інших цінностей. Крім того, контроль за формою дає змогу виявити первинні документи, які мають позначення, що свідчать про використання їх в обліку господарських операцій раніше, тобто повторно, при ручній обробці — дати запису в обліковому регістрі, при машин¬ній — відбитка штампа контролера, відповідального за об¬робку. Додатки до прибуткових і видаткових касових орде¬рів, а також документи, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штам¬пом контролера, відповідального за обробку їх. Додатки до прибуткових і видаткових касових ордерів, а також доку¬менти, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штампом або напи¬сом від руки "Одержано" або "Оплачено" із зазначенням дати.

Недодержання встановленого порядку оформлення і по¬гашення первинних документів часто призводить до прихо¬вування зловживань і крадіжок цінностей. Так, необгрунтова¬ні виправлення кількості виданих із складу на виробництво сировини і матеріалів знижують відповідальність винних у вчиненні незаконної операції. Порушення порядку погашення касових документів створює умови для повторного викорис¬тання касових ордерів для списання грошей із підзвіту касира та проведення інших протиправних дій.

Перевірка документів за змістом полягає у критичній оцінці змісту документа — відповідність характеру відобра¬женої у ньому господарської операції, наявність інформа¬ційного її відображення і правильність кодування показни¬ків для машинної обробки інформації, обгрунтованість цін, застосування кількісних вимірників цінностей і операцій, закріплення матеріальної відповідальності за одержані цін¬ності тощо. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо змісту достовірності господарської операції, зафік¬сованої у документі, аудитор може застосовувати метод службового розслідування — викликати осіб, які брали участь у оформленні документа, уточнити його достовірність, а в разі потреби вимагати від цих осіб пояснення в письмовій формі.Перевірка документів має' велике значення при контролі виплат грошей особам, які не зараховані до спискового складу працівників підприємства. У цих випадках перевіряють пов¬ноту, своєчасність і якість виконаної роботи, відображеної у документі на оплату і трудовому договорі. При цьому вико¬ристовують методичний прийом контрольного заміру вико¬наної роботи, а якщо це неможливо, то прийоми вибіркових спостережень, спеціальну експертизу або камеральну перевір¬ку, а також інші контрольно-аудиторські процедури. Пере¬вірка первинних документів на списання сировини, напівфаб¬рикатів, комплектуючих виробів, на витрати виробництва продукції дає змогу виявити витрати, які відповідно до тех¬нології виробництва не відносять до цього виду продукції, а також інші порушення технологічної і конструкторської до¬кументації, крадіжки цінностей.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат