Зворотний зв'язок

Органолептичні методичні прийоми контролю

Органолептичні методичні прийоми фінансово-госпо¬дарського контролю використовують при перевірці фактич¬ного стану об'єктів контролю. Найважливішим з них є інвен¬таризація (від лат. іпуепіагіит — опис).

Основні завдання інвентаризації полягають в установленні фактичного стану і наявності основних засобів, товарно-ма¬теріальних цінностей, коштів у касах, на рахунках у банках, розрахунково-кредитних операцій, а також обсягів незавер¬шеного виробництва підприємства. Інвентаризацією здійс¬нюють контроль збереження матеріальних цінностей, кош¬тів, виявляють предмети, які втратили свою первинну якість, вироби застарілих фасонів і моделей, а також наднорма¬тивні і невикористані матеріали, інвентар і обладнання, ма¬шини та інші об'єкти основних засобів. Одночасно під час інвентаризації перевіряють додержання правил і умов збері¬гання матеріальних цінностей і коштів, а також правил ут¬римання і експлуатації машин, устаткування, інструментів, спецодягу, інвентаря та ін. Методичний прийом інвентари¬зації використовується для контролю достовірності даних бухгалтерського обліку, звітності і балансу підприємства, зокрема, наявності і вартості товарно-матеріальних ціннос¬тей, коштів у касах, на розрахунковому та інших рахунках в установах банків; реальності обліку коштів у дорозі, дебіто¬рів і кредиторів, незавершеного виробництва, витрат май¬бутніх періодів, резерву наступних витрат, фондів та інших коштів, відображених на статтях балансу.

У процесі інвентаризації використовуються контрольно-аудиторські процедури, які дають змогу перевіряти матері¬альні цінності і кошти у натурі переліченням, зважуванням, перемірюванням, а кошти у розрахунках — взаємним зві¬рянням сум з іншими підприємствами і окремими особами, які є платниками підприємства або одержувача коштів від нього. Результати інвентаризації оформляють типовими фор¬мами документів, затвердженими статистичними органами або спеціалізованою документацією, затвердженою міністерст¬вами і відомствами в установленому порядку. До такої доку¬ментації відносять: інвентаризаційний опис устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного будівництва, цінностей і документів суворої звітності; інвентаризаційний ярлик; акти інвентаризації товарів відвантажених, матеріа¬лів і товарів, що перебувають у дорозі, незакінчених ремон¬тів основних засобів, наявності готівки, розрахунків з покуп¬цями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами;

порівняльна відомість та ін. Документи, які відображають результати інвентаризації, є доказом фактичного стану цін¬ностей на певну дату, підтвердженого підписами членів інвен¬таризаційної комісії і матеріально відповідальних осіб, тому при перевірці до цих документів ставляться вимоги, анало¬гічні до первинної документації, яка застосовується в обліку господарських операцій, нормативних актів про документи і документооборот у бухгалтерському обліку.

Отже, інвентаризація — органолептичний методичний прийом контролю фактичною стану підконтрольних об'єк¬тів, здійснюваний з метою забезпечення збереження ціннос¬тей і раціонального використання їх у фінансово-господарсь¬кій діяльності.

Інвентаризація у внутрішньому аудиті фінансово-госпо¬дарської діяльності, яка здійснюється бухгалтерією та іншими підрозділами підприємства, є не тільки методичним прийо¬мом, а й формою оперативного контролю збереження мате¬ріальних цінностей і коштів. Організація і методика прове¬дення її здійснюються відповідно до Основних положень з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цін¬ностей, коштів і розрахунків.

За часом проведення інвентаризації поділяють на пла¬нові і позапланові. Планові — передбачаються планом поточного контролю збереження цінностей.

Позапланові — провадяться в строки, не передбачені пла¬ном, в разі зміни матеріально відповідальних осіб, у зв'язку із стихійним лихом, у випадку викрадення цінностей, коли необхідно терміново і раптово перевірити наявність і стан певної групи цінностей.

Особливим видом планових інвентаризацій є перманентні, які провадяться на підприємстві безперервно за спеціаль¬ним графіком із метою запобігання недолікам і псуванню цінностей, безгосподарності.

Залежно від повноти охоплення перевіркою цінностей інвентаризації бувають повні і вибіркові (часткові).

Повна інвентаризація — це перевірка всіх засобів підпри¬ємства і джерел утворення їх перед складанням річного звіту, у процесі комплексного аудиту і в деяких інших випадках. Щодо товарно-матеріальних цінностей, то повна інвентариза¬ція охоплює всю номенклатуру матеріалів, товарів, інвентаря.Вибіркова (часткова) інвентаризація — це перевірка пев¬ної частини засобів або окремих груп і видів товарів, матеріа¬лів. Вибіркові інвентаризації провадять на базах і складах і:і кількісно-сортовим обліком товарно-матеріальних цінностей, у міжінвентаризаційний період. При цьому перевіряють най¬більш цінні, що користуються підвищеним попитом, товари, а також наднормативні запаси і матеріали, які тривалий час, зберігають на складах без руху. В разі виявлення порушені. у збереженні цінностей або нестач провадять позачергову повну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Од¬ночасно з інвентаризацією перевіряють дані бухгалтерсько¬го обліку цінностей, уточнюють залишки товарно-матеріаль¬них цінностей на день інвентаризації зустрічною перевір¬кою документів з метою виявлення тих матеріалів, що наді¬йшли, але не оприбутковані або відпущені і не списані у видаток. При проведенні інвентаризації додержують прин¬ципу раптовості, плани і графіки інвентаризації не підляга¬ють розголошенню.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат