Зворотний зв'язок

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бух. експертизи

Аудит, ревізія і судово-бухгалтерська експертиза дослід¬жують один предмет — фінансово-господарську діяльність підприємств і підприємців, використовуючи при цьому спільні методичні прийоми і процедури фінансово-госпо¬дарського контролю. Вони виявляють негативні явища у господарюванні з метою ліквідації Їх та неприпустимості в наступні періоди, тобто активно впливають на виявлення причин безгосподарності, порушення законодавства і норма¬тивних актів, які є нормами господарського права, сприяють відшкодуванню заподіяних збитків конкретними особами. Крім того, вони використовують однакові джерела інформа¬ції — законодавство і нормативні акти з питань фінансово-господарського контролю, первинну облікову документацію, регістри бухгалтерського обліку, баланс і звітність суб'єктів підприємницької діяльності. Разом з тим між аудитом, реві¬зією фінансово-господарської діяльності і судово-бухгалтерсь¬кою експертизою є суттєві відмінності.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює питання, поставлені на дослідження з метою отримання нау¬ково обгрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бух¬галтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів та ін.) заін¬тересовані, щоб належна їм частка прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що подат¬ки нараховані правильно, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він має надійний захист від суб'єктивізму останніх.

Висновки аудитора є обгрунтованим доказом при вирішен¬ні майнових спорів у арбітражному і народному судах між власником і його контрагентами. Обгрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають На¬ціональному банку України і комерційним банкам. Квалі¬фіковані висновки аудитора з питань господарської діяль¬ності мають для власника значення для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на стадії проектування їх, інженерної підготовки, виробництва. Пер¬манентний внутрішній аудит на підприємстві сприяє удос¬коналенню технологічного процесу, впровадженню ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу у вироб¬ництво.

Стратегічний аудит дає можливість суб'єктам підприєм¬ницької діяльності прогнозувати розвиток маркетингу, по¬ширювати комерційну діяльність на внутрішньому і міжна¬родному ринках, допомагає уникнути банкрутства в умовах ринкових відносин.

Ревізія фінансово-господарської діяльності вивчає суб'єкт підприємницької діяльності у статиці, ретроспективне, тоб¬то після завершення господарських процесів (квартал, рік).

Хоч ревізія має багато спільного з регламентованим і рет¬роспективним (післяопераційним) аудитом, її функції звужу¬ються інтересами власника, під імені якого вона провадить¬ся. Спільним для аудиту і ревізії є те, що вони обґрунто¬вують свої висновки на документально достовірних доказах. Це стосується також і судово-бухгалтерської експертизи. Ви¬явлені недоліки і порушення законодавчих актів, що регулю¬ють господарську діяльність, мають адресність у частині матеріальної і юридичної відповідальності. Крім того, ауди¬ту, ревізії, як і експертизі, властиві конкретність у визна¬ченні розміру збитків, втрат, нестач цінностей і обгрунтова¬ність системою доказів (первинні документи, відомості інвен¬таризації, пояснювальні записки матеріально відповідальних осіб та ін.).

Важливою особливістю є те, що ревізії фінансово-госпо¬дарської діяльності провадяться згідно із законодавством про підприємства. При цьому власник (держава, консолідова¬ний власник) ставить за мсту перед ревізією встановити, наскільки призначений ним керівник підприємства виконує його волю у підприємницькій діяльності. Перед аудитом такі питання не постають, хоч при виявленні зловживань ауди¬тор зобов'язаний довести це до відома власника. Ревізія дуже часто здійснюється на вимогу правоохоронних органів, у практиці аудиту — це скоріше виняток.

Ревізія сприяє підвищенню ефективності господарюван¬ня підприємства, яке ревізують, але не виконує при цьому прогнозних функцій, як це робить аудит. Результати ревізії повідомляють трудовому колективу для вжиття заходів щодо ліквідації недоліків у господарській діяльності. Аудит ці функ¬ції не виконує, хоч у випадках порушення керівництвом під¬приємства інтересів акціонерів, компаньйонів до їх відома висновок аудитора доводять.

Якщо в проведенні аудиту заінтересований керівник під¬приємства, який є замовником, то ревізія фінансово-гос¬подарської діяльності призначається наказом власника без погодження з керівником підприємства. Тому керівни¬ки підприємств ревізію сприймають в ряді випадків нега¬тивно.Ревізія фінансово-господарської діяльності може прово¬дитися за рішенням правоохоронних органів у момент судо¬во-бухгалтерської експертизи, якщо раніше зібрано недостатньо доказів, які підтверджують суму збитків, нестач у матеріально відповідальних осіб. Законодавчими актами така функція аудиту не передбачена, її виконує крім ревізії внут¬рішній аудит, контрольний підрозділ підприємства. Не влас¬тиві ревізії такі функції аудиту, як запобіжні, перманентні і стратегічні, у наданні послуг замовникам щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат