Зворотний зв'язок

Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі і завдання

Господарська діяльність в умовах ринкової економіки узагальнюється з використанням грошового вимірника, тоб¬то фінансового критерію. Тому в системі економічного конт¬ролю сформулювався фінансовий контроль. Змістом цього контролю є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері макро- і мікроекономіки господарської діяльності. У сфері макроекономіки функціонує державний фінансово-економіч¬ний контроль, який здійснює Рахункова палата Верховної Ради України. Об'єктами його є Державний бюджет Украї¬ни (формування і витрачання), кошториси вищих органів державної виконавчої, судової влади, іноземні валютні кре¬дити, іноземні інвестиції у народногосподарські програми та ін.

На рівні мікроекономіки функціонує фінансово-госпо¬дарський контроль, який здійснюють Державна контроль¬но-ревізійна служба України і контрольно-ревізійні підрозді¬ли власників капіталу, а також на замовлення останніх — незалежні аудиторські організації (фірми).

Метою фінансово-господарського контролю є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці, а також самої праці у підприємницькій діяльності для одержан¬ня найбільшого прибутку. Завдання фінансово-господарсько¬го контролю поділяють на окремі та загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін госпо¬дарської діяльності (використання сировини у виробництві, випуск продукції та її собівартість, збереження цінностей), а загальних — всієї господарської діяльності об'єднання, корпо¬рації, з визначенням рентабельності і конкурентоспромож¬ності продукції, прибутковості господарюючих суб'єктів.

Основними завданнями фінансово-господарського контро¬лю є виявлення та профілактика порушень у технології виробництва, які мають причинні зв'язки з випуском недо¬броякісної продукції, перевитратами сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів; невиконанням договірних зо-бов язань з кооперованих поставок; неконкурентоспроможністю продукції; збитковою роботою окремих господарю¬ючих суб'єктів.

Фінансово-господарський контроль в Україні здійсню¬ється державними контрольними органами, громадським і незалежним аудиторським контролем, а також самими влас¬никами капіталу, вкладеного у підприємницьку діяльність. Так, від Міністерства фінансів України фінансово-господарсь¬кий контроль на підприємствах, в об'єднаннях, концернах, корпораціях здійснює Державна податкова адміністрація; від місцевих Рад народних депутатів та їх комісій — контроль¬но-ревізійні підрозділи; незалежний контроль здійснюють аудиторські фірми. Власник, який має у своїй підприєм¬ницькій діяльності госпрозрахункові підприємства, організа¬ції, здійснює фінансово-господарський контроль за їхньою діяльністю через бухгалтерію, спеціальні контрольно-реві¬зійні служби, а також підрозділи внутрішнього аудиту.

Формами фінансово-господарського контролю є тематичні перевірки, ревізії, аудит. Тематичні перевірки провадять усі контролюючі органи; ревізії — власники і Державна конт¬рольно-ревізійна служба; аудит — незалежні спеціалізовані госпрозрахункові аудиторські організації.

Основним контролюючим органом фінансово-господарсь¬кої діяльності підприємців є Державна податкова адмініст¬рація України, до складу якої входять державні податкові адміністрації в областях, районах, містах. Завдання та функції її визначені Указом Президента України про Державну подат¬кову адміністрацію України.

Основним завданням Державної податкової адміністрації є забезпечення додержання законодавства про податки, пов¬ний облік усіх платників податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і забезпечення правильності обчислення та сплати цих податків.

Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

здійснює контроль за додержанням законодавства про податки та інші платежі у бюджет, а також за індивідуаль¬ною трудовою діяльністю;

організовує роботу державних податкових адміністрацій з обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, а також май¬на, що перейшло за правом успадкування до держави, та скарбів;

організовує із залученням державних податкових адмі¬ністрацій перевірку правильності стягнення і збереження коштів, одержаних у сплату державного мита, а також при здійсненні касових операцій виконавчими комітетами сільсь¬ких і селищних Рад народних депутатів, при прийманні від населення коштів у сплату податкових платежів;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат