Зворотний зв'язок

Банки та контролюючі функції їх у державі

Банки у своєму розвитку пройшли еволюційний шлях і удосконалювалися разом із суспільно-економічними фор¬маціями. У сучасних умовах розвитку світового господарст¬ва банки є центрами акумуляції коштів та нагромадження їх. Вони виконують функції центрів грошового обігу, креди¬тування суб'єктів господарської діяльності; здійснюють гро¬шові розрахунки, обіг векселів, емісію грошей та цінних па¬перів, операції із золотом, іноземною валютою та інші функції. За функціями і характером виконуваних операцій банки поділяють на емісійні, комерційні, інвестиційні, ощадні та ін. У нашій країні функціонує дворівнева банківська систе¬ма. На першому рівні функціонує Національний банк Украї¬ни, на другому — комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та сфери діяльності.

Ринок істотно розширює сферу банківської діяльності. Зарубіжні банки, що з'являються в Україні, використову¬ють нові підходи до задоволення потреб клієнтів у нових послугах із урахуванням специфічних особливостей міжна¬родних операцій. Відкриваються нові ринки капіталів, які трансформували традиційні системи вкладів, розвитком між-банківського ринку. Комерційні банки практикують фінан¬сування під заставу майна, розвивають споживчий кредит, фінансування комерційної діяльності, виконання операцій :і євровалютою, створення кредитних карток та ін. На зміну паперовій технології обробки документів приходить банківсь¬ка індустрія з пластиковими картками і ЕОМ; зростає вико¬ристання касових автоматів і автоматичних касових машин, створюються АСУ банку, які дають можливість реально нада¬вати послуги з інформаційної обробки даних, що для банків є новим видом маркетингових послуг. Основними послугами для всієї банківської системи України є електронна пошта, що охоплює всю інформаційну і розрахунково-кредитну систему банків.

В умовах становлення ринкової економіки з багатоуклад¬ними формами власності виникла конкуренція і в банківсь¬кій діяльності щодо обслуговування приватних осіб.

Прибуткове залучення коштів вкладників, здійснюване за ініціативою ощадних і кредитних банків, призвело до гост¬рої конкуренції з комерційними банками.

Багатогранна банківська діяльність в умовах становлен¬ня ринкової економіки потребує постійного удосконалення, яке неможливе без фінансового контролю і впровадження

науково обгрунтованих методик щодо поліпшення банківсь¬кої справи.

Національний банк України (НБУ) створений у 1991 р., має у своїй структурі Кримське республіканське і 24 облас¬них управлінь, які діють від його імені у межах наданих їм повноважень і функцій.

НБУ підзвітний Верховній Раді України і оперативно підпорядкований Кабінету Міністрів України. Йому надано монопольне право емісійного і розрахункового центру дер¬жави, випуску грошей у обіг. Він встановлює організаційно-технічні основи здійснення грошового обігу, зокрема:

правила збереження, перевезення та інкасації готівки;

правила виконання касових операцій банками і господа¬рюючими суб'єктами;

створює і керує резервними фондами банкнот і монети;

встановлює ознаки платоспроможності грошових знаків. Як розрахунковий центр держави НБУ встановлює пра¬вила здійснення безготівкових розрахунків господарюючи¬ми суб'єктами, а також організовує розрахунки між комерцій¬ними банками України. Він представляє інтереси держави у стосунках із центральними банками інших держав, у міжна¬родних фінансово-кредитних установах. Національний банк України:

встановлює правила і провадить реєстрацію комерцій¬них банків, видає ліцензії на ведення валютних операцій, здійснює контроль за діяльністю комерційних банків на те¬риторії України. Крім того, веде рахунки комерційних бан¬ків, здійснює їх розрахунково-касове обслуговування, надає кредити комерційним банкам, встановлює правила функціо¬нування міжбанківського кредитного ринку в Україні;

організовує касове виконання бюджету банківської сис¬теми України, за рішенням Верховної Ради України надає кредити уряду, виконує операції з розміщення державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього державного боргу;


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.
Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат